Werkwijze Gastouderbureau Camminghaburen

Gastouderbureau Camminghaburen streeft er naar om een kwalitatief goede en betrouwbare kinderopvang te regelen. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een werkwijze opgesteld die hieronder wordt toegelicht.

U maakt altijd gebruik van onze Basisdienstverlening, waarvoor u een vast bedrag per maand betaalt. Hoeveel kosten uiteindelijk met gastouderopvang zijn gemoeid, hangt af van het aantal uren gastouderopvang dat u afneemt en de uurvergoeding die u met uw gastouder en Gastouderbureau Camminghaburen overeenkomt. Meer hier over kunt u lezen in het tarievenoverzicht of bij ons opvragen via onze contactpagina.

1. Werving en informatievoorziening

Gastouderbureau Camminghaburen zorgt voor haar bekendheid bij het publiek door:

 • Met name mond tot mond reclame.
 • Vermelding telefoongids,
 • Vermelding in het LRKP (landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaken: www.lrkp.nl)
 • Verspreiding van o.a folders, flyers, magazines, buurtkrantjes
 • Aanwezigheid op beurzen, bijeenkomsten en verschillende acties
 • Goede en uitgebreide informatievoorziening aan de vraagouder en gastouder door o.a. themabijeenkomsten en een nieuwsbrief
 • Website www.gob-camminghaburen.nl

2. Selectie en inschrijving

Om tot een goede en duidelijke samenwerking te komen met vraagouders en gastouders volgt Gastouderbureau Camminghaburen een aantal trajecten. Deze zijn hieronder nader toegelicht:

Voortraject

 • Vraagouders kunnen zich telefonisch, via de website,  middels het een aanmeldformulier of per e-mail aanmelden bij Gastouderbureau Camminghaburen
 • Gastouders kunnen zich telefonisch, via de website,  middels het een aanmeldformulier of per e-mail aanmelden bij Gastouderbureau Camminghaburen
 • Er volgt een persoonlijk intake gesprek met de vraagouder na aanmelding.
 • Er volgt een persoonlijk intake gesprek met de gastouder na aanmelding. De gastouder dient aan een aantal selectiecriteria te voldoen en dit zijn tevens de aandachtspunten die gebruikt worden tijdens het intakegesprek
 • Er wordt een goede en uitgebreide informatievoorziening aan de vraagouder en gastouder gegeven tijdens de intakegesprekken. Hier voor maakt Gastouderbureau Camminghaburen o.a. gebruik van dit informatieboekje en het Pedagogisch Beleid van het bureau.

Begeleiding en kwaliteitsbewaking

 • Jaarlijkse zal er een risico-inventarisatie door Gastouderbureau Camminghaburen bij al haar gastouders gedaan worden.
 • Jaarlijks zal er een mondelinge evaluatie met de vraagouder plaats vinden.
 •  Twee keer per jaar zal een persoonlijk bezoek bij de gastouder plaatsvinden. Één bezoek betreft in elk geval de risico-inventarisatie door Gastouderbureau, het tweede bezoek betreft een algemeen voortgangsgesprek.
 • Als extra controle of ondersteuning kan er bij de gastouder een extra evaluatiegesprek plaats vinden. Dit kan gedaan worden aan de hand van bijvoorbeeld een observatie, een meeloopdagdeel die door een bemiddelingsmedewerker gedaan is of een onaangekondigd huisbezoek.

3. Protocol ongevallen

Ongelukken waarbij kinderen betrokken zijn, zijn emotioneel voor zowel de gastouder, de ouder of verzorger als het gewonde kind. Alle kinderen hebben wel eens builen en blauwe plekken maar veel daarvan kunnen, net zoals de meer ernstige verwondingen, worden voorkomen. Naast het treffen van de preventieve maatregelen, is het voor de gastouder van belang te weten wat te doen bij ongevallen waarbij een kind betrokken is. In sommige situaties zoals verstikking, verbranding of ernstige bloeding, kan de hulp van de gastouder van levensbelang zijn.

De gastouder ontvangt een speciaal baby -of kindformulier waarop alle belangrijke gegevens van het gastkind genoteerd staan. Het gaat dan om gegevens als telefoonnummers, medicijngebruik, gegevens huisarts apotheek etc. Gastouderbureau Camminghaburen neemt al tijdens het intakegesprek met de gastouder door hoe te handelen bij calamiteiten. Van elke calamiteit zal een registratie gemaakt worden door de gastouder. De vraagouder of verzorger zal hier een  kopie van ontvangen en er zal een exemplaar is het dossier van de gastouder komen en in het calamiteitendossier van Gastouderbureau Camminghaburen. Het volledige calamiteiten protocol kunt u vinden onder de selectie criteria voor gastouders en in ons informatieboekje welke u ontvangt tijdens de intakegesprekken.

4. Administratieve dienstverlening

 • Jaaropgave gastouders (elk jaar in februari inzichtelijk in de eigen online portaal)
 • Jaaroverzicht vraagouders (elk jaar in februari inzichtelijk in de eigen online portaal)
 • Kassiersfunctie, betaling aan de gastouder worden door Gastouderbureau Camminghaburen gedaan. De vraagouder ontvangt per mail een factuur van Gastouderbureau Camminghaburen waarop het aantal opvanguren staan vermeld en de kosten voor het Gastouderbureau en de gastouder. Betaling geschiedt middels automatische incasso. Bij niet tijdige betaling of indien de betaling storneert kan de gastouder niet uitbetaald worden.

3. Extra diensten

Vervangende gastouder bij ziekte of tijdens vakanties

Als uw gastouder langer dan één week op vakantie gaat of onverhoopt langdurig ziek wordt, kunt u ons de opdracht geven om te zoeken naar een vervangende gastouder. Voor deze dienst worden geen kosten berekend. Hoewel wij natuurlijk ons uiterste best doen om vervanging te zoeken kunnen wij niet garanderen dat er ook daadwerkelijk een vervangende gastouder gevonden kan worden.

5. Opties

Optie 1: ouder draagt gastouder aan
Bij deze optie draagt u zelf een gastouder aan, waarna de gastouderopvang formeel door Gastouderbureau Camminghaburen wordt geregeld. Deze optie wordt ook gebruikt wanneer opa of oma oppast.

Optie 2: Gastouderbureau Camminghaburen selecteert gastouder op maat
Bij deze optie gaat Gastouderbureau Camminghaburen op grond van uw specifieke wensen op zoek naar een gastouder die bij u en uw kinderen past.

Als wij een passende gastouder hebben gevonden nemen wij telefonisch contact op met de gastouder. Aan de hand van dit gesprek volgt er een afspraak voor een persoonlijk intake gesprek. Wanneer dit alles is geregeld maken wij met u en de betreffende gastouder een afspraak voor een koppelingsgesprek. Het koppelingsgesprek gebeurt altijd in het bijzijn van iemand van Gastouderbureau Camminghaburen.

Bent u het niet eens met onze keuze, dan brengen wij u in contact met andere potentiële gastouders. Zo zorgen wij ervoor dat u een gastouder krijgt die aan uw wensen voldoet.
Tot deze optie behoren standaard de volgende activiteiten:

 • Persoonlijk intakegesprek met ouder over de wensen met betrekking tot de opvang
 • Plaatsing wervingsadvertentie op website Gastouderbureau Camminghaburen en zo nodig plaatsing wervingsadvertentie in huis-aan-huisbladen
 • Persoonlijk selecteren van gastouders die zich naar aanleiding van deze advertentie aanmelden
 • Aanbod aan de vraagouder tot kennismaking met door Gastouderbureau Camminghaburen geselecteerde gastouder

6. Huisbezoeken en evaluaties

Huisbezoek Gastouder:
Gastouderbureau Camminghaburen bezoekt haar gastouders minimaal twee keer per jaar. Deze bezoeken bestaan in elk geval uit een algemeen jaarlijks voortgangsgesprek en uit de jaarlijkse risico inventarisatie van de woning. Deze bezoeken zijn, naast het feit dat deze wettelijk verplicht zijn, voor Gastouderbureau Camminghaburen belangrijk om de volgende redenen:

 • Beter een goede match vinden tussen vraagouder en gastouder
 • Persoonlijk contact tussen gastouder en Gastouderbureau Camminghaburen
 • Op tijd signaleren van eventuele problemen
 • Voldoende advies en ondersteuning geven bij de opvang
 • Overzicht houden op het verloop van de opvang
 • Betrokkenheid bij Gastouderbureau Camminghaburen groot houden

Huisbezoek/contact vraagouder:
Eén keer per jaar vindt er een huisbezoek of telefonische evaluatie met de vraagouder plaats. Indien men vaker contact wenst met Gastouderbureau Camminghaburen is dit natuurlijk bespreekbaar. Dit zal allemaal tijdens het intake gesprek besproken worden.

Inhoud evaluatiegesprek:
Aan de hand van het evaluatieformulier komen bij een evaluatiegesprek of voortgangsgesprek o.a. de volgende punten aan bod:

 • Het verloop van de opvang
 • Eventuele knelpunten
 • Of alle afspraken worden nagekomen
 • Of de samenwerking tussen vraag- en gastouder goed verloopt
 • Of het gastkind zich op zijn gemak voelt bij de gastouder
 • Of er afspraken moeten worden bijgesteld

7. Protocol Zieke kinderen

Het is niet verboden om zieke kinderen naar de gastouder te brengen, uiteraard zijn er wel grenzen, dit in het belang van het kind zelf, maar ook in het belang van eventuele andere kinderen die door de gastouder opgevangen of eigen kinderen van de gastouder.

Een kind is ziek als:

 • Het koorts heeft (38 graden Celsius of hoger)
 • Het zich niet meer kan handhaven in de groep, omdat het zich niet lekker voelt
 • Er sprake is van een besmettelijke ziekte

Soms wordt een kind ziek tijdens de opvang. Om met de ouders contact op te kunnen nemen maken we gebruik van de gegevens op het baby/kindformulier. In de meeste gevallen zal er gevraagd worden of de ouders het kind zo spoedig mogelijk kunnen ophalen, soms zal dat direct moeten gebeuren. In het geval dat ouders niet in staat zijn om direct het kind op te halen, wordt een tweede adres gevraagd (b.v. grootouders, buurvrouw). Deze gegevens worden tevens opgenomen op het baby/kindformulier.

Richtlijn voor overleg met de ouders indien het kind:

 • Hangerig is
 • Opvallend ander gedrag vertoont
 • Heeft gebraakt
 • Uitslag/vlekken heeft
 • Diarree heeft

De vraagouder wordt over eventuele heersende infectieziekten geïnformeerd door een briefje opde deur. De regeling voor infectieziekten wordt gehanteerd, zoals opgesteld door de GGD.
Van een aantal ziekten wordt melding gemaakt bij de GGD.
Telefoonnummer GGD Fryslân: 058-2 334 334

8. Bereikbaarheid Gastouderbureau Camminghaburen

U kunt op de vaste openingstijden telefonisch contact opnemen met Gastouderbureau Camminghaburen of ons bezoeken (bij voorkeur op afspraak).

8. Privacybeleid

Gastouderbureau Camminghaburen hanteert de privacybescherming op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. Aangezien er ook veel gegevens worden uitgewisseld tussen de gastouder en de ouder of verzorger  geldt in dit geval geheimhoudingsplicht.